CONTACT MEDIA HUB PARTNERSHIPS TAILORED SOLUTIONS PLATFORM BUSINESS SOLUTIONS
Back - PRESS ARTICLE
October 01 2022

Do we need `digitalization...` in construction?

Intensely discussed in recent years, the subject of digitization still has unclear aspects for some of those active in the construction field. To clarify what digitalization is, Revista Constructiilor spoke with our colleague Alexandru Tanasa.

PRESS ARTICLE

Intens discutată în ultimii ani, tema digitalizării are încă aspecte neclare pentru unii dintre cei ce activează în domeniul construcțiilor, și care, observând evoluția digitalizării în sfera lor de activitate, nu știu încă cum să se raporteze la aceasta. Pentru a clarifica ce este digitalizarea și dacă a devenit cu adevărat o nevoie în industria construcțiilor, am stat de vorbă cu domnul Alexandru Tănasă, Digital Business Advisor în cadrul companiei Arggo.

Am pus cuvântul digitalizare între ghilimele nu doar pentru a-l sublinia, ci pentru a evoca în același timp un mod, des întâlnit, de percepție asupra fenomenului, unul cumva dezaprobator, sceptic. Mulți din- tre noi chiar ilustrăm gestic aceste ghilimele când folosim un termen nou. De ce? În primul rând, pentru că modul în care este înțeles un termen nou diferă foarte mult de la un individ la altul, și adesea poate fi greșit, mai ales în cazul unui termen precum digitalizarea. Așadar, pentru a răspunde la întrebarea privind nevoia noastră de „digitalizare” în construcții, este necesar să înțelegem acest fenomen, ce impact are sau ar putea avea asupra industriei de construcții și dacă este el, într-adevăr, o nevoie reală.

Deja în întreaga lume, chiar și în zone dintre cele mai dezavantajate, prezența digitalului este evi- dentă. Odată cu explorarea erei digitale, ne-am întâlnit cu o varietate de termeni având rădăcina „digi- tal”, cel mai des întâlnit fiind „digitalizare”. Deseori, acesta este folosit interschimbabil cu termeni precum „transformare digitală” sau „digitizare”. Acestea sunt moduri diferite de a răspunde provocărilor de business. Deși complet diferiți, asemănarea lingvistică a acestor termeni creează confuzie. Fiecare, în funcție de nivelul actual de activare digitală al afacerii, are un impact diferit, rezolvând diferite aspecte și oferind diferite beneficii.

Revista Construcțiilor: Cum definește, deci, un Digital Business Advisor acești termeni, domnule Alexandru Tănasă?

Alexandru Tănasă: Digitizarea este conversia datelor din format analog în format digital, și este de cele mai multe ori confundată cu digi- talizarea. Unul dintre cele mai des întâlnite exemple de digitizare este conversia textului scris de mână într-un format digital. Un alt exemplu este stocarea dosarelor pe compute- re, spre deosebire de dosarele fizice care ocupă spațiu, sunt greu de ges- tionat și sunt deteriorabile. Scanarea documentelor tipărite și convertirea lor în documente digitale cum ar fi pdf, sau semnătura electronică pentru semnarea documentelor digitale sunt alte exemple. Digitizarea a fost deter- minantă în transformarea modului în care companiile își desfășoară ope- rațiunile. Ea contribuie definitoriu la creșterea productivității prin redu- cerea semnificativă a timpului și a resurselor investite pentru îndeplini- rea activităților operaționale. Digitalizarea este procesul de folosire a tehnologiilor digitale pentru a transforma modele de afaceri exis- tente. Ținta ei o constituie îmbunătățirea și automatizarea proceselor operaționale și a modelelor de afaceri existente. Spre deosebire de digitizare, digitalizarea preia datele deja centra- lizate și le utilizează îmbunătățind astfel procesele de afaceri. Aceste date sunt folosite în crearea de fluxuri de lucru automate, cum ar fi activități de achiziții, comenzi, plăți, recunoaș- terea datelor din facturi etc.

Revista Construcțiilor: Odată cu dezvoltarea continuă a tehnologi- ilor și cu ambiția unor afaceri de a excela din punct de vedere al efi- cienței, a luat naștere fenomenul de transformare digitală. Ce repre- zintă această transformare digitală? Alexandru Tănasă: Fenomenul

de transformare digitală reprezintă un scop strategic, bazat pe o multitu- dine de tehnologii necesare pentru a crea o afacere complet digitală. Transformarea digitală presupune exploatarea maximă a oportunităților oferite de tehnologiile existente, pen- tru a schimba fundamental modul de funcționare a unei organizații. Aceas- ta creează noi sisteme de afaceri, prin integrarea unei serii de fluxuri de lucru cu un scop comun. Astfel, aceste fluxuri, lucrând împreună, într-un mod automat, fără riscuri, rapid și precis, oferă o experiență net îmbunătățită atât pentru clienți, cât și pentru întreaga companie. În concluzie, fiecare dintre aceste trei terminologii generează rezultate diferite. Digitizarea transformă informația din analog în date digitale, digitalizarea folosește aceste date pentru îmbunătățirea și automatizarea proceselor de lucru, iar transformarea digitală folosește toate tehnologiile disponibile pentru a schimba complet modul de operare al unei afaceri.

Revista Construcțiilor: Este atunci nevoie de digitalizare în industria de construcții? Studiile arată că, dintre toate domeniile, cel al construcțiilor este cel mai puțin digitalizat. Care sunt moti- vele?

Alexandru Tănasă: Motivele sunt diferite: volumul de date, cos- turile de implementare a soluțiilor digitale și rezistența oamenilor la schimbare. Fiind un domeniu fizic, cu procedura de construire a unui edificiu eminamente fizică, întreaga industrie este înrădăcinată în idei și percepții analoage. De la primele adăposturi la megastructurile con- temporane, oamenii s-au obișnuit cu elevația unui obiect de arhitectură fără prezența tehnologiilor digitale. Însă, odată cu evoluția tuturor do- meniilor și treptata acceptare și inte- grare a digitalului în afaceri, industria construcțiilor este condiționată să se digitalizeze. Așa cum diferitele epoci ale metalelor, revoluția industrială, invenția betonului armat sau a macaralei au revoluționat domeniul construcțiilor, așa se dovedește a fi astăzi digitalizarea: noul pas definito- riu și necesar.

Revista Construcțiilor: Cum ajunge o companie ce activează în industria de construcții să fie transformată digital?

Alexandru Tănasă: Alături de suita de soluții business Microsoft, pentru a putea facilita întreaga trans- formare digitală a unei companii, folosim o platformă proprie de Busi- ness Process Management. Această platformă se numește Timeqode și cu ajutorul ei dezvoltăm aplicații perso- nalizate, destinate să rezolve optim orice nevoie sau provocare. Cu aju- torul platformei Timeqode, am dez- voltat o aplicație specifică sectorului de construcții care le oferă tuturor celor implicați o imagine de ansam- blu, în timp real, a activităților și resurselor din cadrul șantierelor. Cu ajutorul acesteia poate fi gestionată întreaga activitate a unuia sau mai multor șantiere de construcții. Apli- cația ConstructionSites este complet integrabilă cu sistemele de contabili- tate și administrare financiară din cadrul oricărei companii și este utili- zabilă de pe orice dispozitiv, prin interfețe moderne și prietenoase. Ea răspunde unor cerințe precum ges- tionarea activității șantierelor, loca- lizarea și urmărirea activităților fiecărui șantier, grafic Gantt pentru a identifica depășirile de termene și bugete, comenzi și consumuri, pon- taje, urmărirea prezenței muncitorilor pe șantier etc. Folosim tehnologii digitale de optimizare a proceselor precum IoT, RPA, OCR sau Machine- Learning, și dorim să avem un impact cât mai ușor vizibil asupra felului în care evoluează domeniul de con- strucții prin crearea de aplicații ușor de utilizat și personalizate care să rezolve o situație sau mai multe, într-un mod optim, transparent și mai ales profitabil.

Pentru a răspunde acestor provocări și pentru a sprijini industria construcțiilor, Arggo, compania specializată în dez- voltarea de soluții software pen- tru afaceri, dispune de toate tehnologiile necesare pentru a îmbunătăți performanța proce- selor de lucru ale unei companii, folosind un proces end-to-end, de la identificarea soluțiilor de busi- ness necesare, business process reengineering și implementare, la suport și continuă optimizare. Arggo activează de peste opt ani în industria de IT și consultanță de business, și are la acest moment un portofoliu de peste 200 de clienți naționali și inter- naționali, precum Aquila, Baumit, Automobile Bavaria, Agrii, Băneasa Shopping City, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Secom, Synevo, Kruk, Klarwin, Dedeman, KlassWagen, Viarom, Titan Machin- ery și mulți alții.

Read the original article on revistaconstructiilor.eu

PRESS ARTICLE
October 01 2022

How can we help?


Schedule a meeting, start a project, gain insight or just say hello, we're happy to hear from you!© ARGGO 2023